Archeologická péče

Oprávnění

Muzeum Podblanicka e oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů. ve smyslu § 21 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Vymezení obvodu

V působnosti stavebních úřadů Benešov, Čechtice, Divišov, Dolní Kralovice, Sázava a Vlašim. K vystavení stavebního povolení a ke kolaudaci stavby stavební úřady vyžadují vyjádření archeologické instituce.

V oblasti archeologické památkové péče zajišťuje

 • vypracování odborných stanovisek a vyjádření k územím s archeologickými nálezy
 • provádění záchranných archeologických výzkumů nehrazených stavebníkem
 • vydává na žádost stavebníka potvrzení o splnění podmínky archeologie podle § 22 odst. 2 památkového zákona
 • vydává na žádost vyjádření k územně plánovací dokumentaci zpracovávané pro potřeby orgánů veřejné správy

Informace pro stavebníky

 • V případě provádění stavební nebo jiné činnosti na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci nebo osoby tuto činnost provádějící povinni již od doby přípravy tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. (dále „Archeologický ústav“) a umožnit jemu, či oprávněné organizaci popř. osobě oprávněné k výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Současně s oznámením Archeologickému ústavu doporučujeme pro urychlení výzkumu písemně kontaktovat i naši oprávněnou organizaci. (formulář 1 Oznámeni o stavebním záměru, pdf.
 • Celé území Středočeského kraje je obecně považováno za území s archeologickými nálezy vyjma míst vytěžených, popř. po těžbě rekultivovaných. Informace, o tom, zda se v konkrétním případě jedná o území s archeologickými nálezy, poskytne oprávněná organizace vždy za oblast své působnosti.
 • K žádosti o vyjádření ke stavební či jiné činnosti, zda-li se jedná o území s archeologickými nálezy, hrazený či nehrazený záchranný archeologický výzkum, je nutné oprávněné organizaci poskytnout: o název stavební akce, včetně lokalizace dané adresou či parcelačním číslem, jméno a příjmení a adresu stavebníka – popř. kopii územního či stavebního povolení o kopii snímku katastrální mapy o v případě potřeby může být vyžádána i jiná dokumentace (formulář 2 Žádost o vyjádření, pdf.)
 • Záchranné archeologické výzkumy jsou hrazené oprávněnou organizací v případě, že stavebníkem jsou fyzické osoby (např. stavba rodinného domu pouze pro bydlení)
 • Záchranné archeologické výzkumy jsou hrazené stavebníkem v případě, že je stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba při jejímž podnikání vznikla nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu
 • V případě záchranného archeologického výzkumu nehrazeného stavebníkem uzavře naše oprávněná organizace se stavebníkem dohodu o záchranném archeologickém výzkumu
 • Po ukončení záchranného archeologického výzkumu vydá oprávněná organizace na žádost stavebníka potvrzení o splnění podmínky archeologie pro potřeby orgánů státní správy.
 • Pro provedení záchranných archeologických výzkumů hrazených stavebníkem je nutné se obrátit na Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Praze, který je příspěvkovou organizací Středočeského kraje a provádí hrazené i nehrazené záchranné archeologické výzkumy na území Středočeského kraje, popř. je možné se obrátit i na jiný subjekt s oprávněním k provádění archeologických výzkumů v daném území
 • Formulář 1 Oznámeni o stavebním záměru, pdf., Oznámeni o stavebním záměru, doc.
 • Formulář 2 Žádost o vyjádření, pdf.Žádost o vyjádření, doc.
 • Seznam oprávněných organizací působících na území Středočeského kraje včetně rozsahu oprávnění

Kontakty a více podrobností

Žádost je možno doručit osobně nebo poštou na adresu:

 • Muzeum Podblanicka, Zámek 1, 258 01 Vlašim
 • tel.: Tereza Davidová 734 445 654, 737 500 996; Jana Vepřeková 702 221 607
 • e-mail: archeolog@muzeumpodblanicka.cz
 • e-mail: info@muzeumpodblanicka.cz
 • e-mail: t.davidova@centrum.cz

Poslední akce a výstavy